Beregningsfiler og dokumentation omkring ENERGIEFFEKTIVITET

Vi skal her kort beskrive de filer og den dokumentation, som er anvendt ved STAR PIPE Nordic’s Regionsmøder 2015 vedr. ENERGIEFFEKTIVITET.

Formålet med dette materiale er, at skabe de bedste forudsætninger for anvendelse af vore produkter, på en måde, som sikrer at varmedistributionssystemerne kan få den bedst tænkelige Effektivitet og deraf afledt en god Økonomi.

Vel vidende, at forudsætningerne er meget forskellige ved de enkelte fjernvarmeværker, har vi bestræbt os på, at gøre beregningsværktøjerne enkle og smidige, så de let kan tilpasses efter de forhold der måtte gælde i hver enkelt situation. Vi er opmærksomme på, at det økonomiske optimum ikke findes med samme løsning ved alle værker, og lader derfor filerne byde på en række valgmuligheder inden for vort produktsortiment.

Beregningsværktøjerne er åbne og ubeskyttede excel-filer, som giver brugeren uhindret adgang til at aflæse formler og konstanter anvendt i materialet.

Man bør sætte sig grundigt ind i forudsætningerne, forud for anvendelse af filerne.

Filerne stilles gratis til disposition uden juridisk eller økonomisk ansvar for STAR PIPE Nordic.

 

Generelt om forudsætninger:

 

1) Ledningsdimensionering: (NetSTAR)

Der anvendes Colebrook & White’s formel, med den tilnærmede formel for friktionskoefficient. Dette giver samme værdier, som SBI-nomogrammet.

Vær opmærksom på, at den kinematiske viskositet i regnearket er for 80°C og at der med lavere temperaturer vil være et større tryktab. Viskositeten kan rettes jf. tabel i Varmeståbi.

Enkeltrørs tab er ikke medregnet.

Samtidighedsfaktorer er beregnet jf. Varmeståbi og der medtages det samlede antal forbrugertilslutninger. Der er separate faktorer for Varme, GVV & VVB.

Storforbrugere er ikke omfattet af samtidighedsfaktoren, men medregnes med 100 % last.

Varmetabet er angivet for Twinrør eller Dobbeltrør. Varmetab for Enkeltrør må beregnes manuelt.

Varmetab for stikledninger er lagt ind i tabelform, med det formål, at finde det samlede tab, samt tabsprocent.

NetSTAR beregner med differentierede samtidighedsfaktorer, hvilket er nødvendigt, for at bestemme flowet præcist.

Den tillader forskellige returtemperaturer for hhv. varme og for brugsvand, for på den måde, at få korrekt flow uanset installationens sammensætning.

 

2) Vi anvender DFF’s beregningsfil for bestemmelse af varmetab. Når der er tale om Dobbeltrør, så bestemmer vi tabet ved interpolation imellem beregninger for Twinrør med hhv. fremløbets og returens dimensioner.

Der beregnes tab for et temperatursæt på 70/35/8°C. I NetSTAR bliver der korrigeret for tabet, i forhold til det valgte temperatursæt.

 

3) Lambdaværdier:

Vi tager udgangspunkt i de målinger Teknologisk Institut har udført, og tillægger et bidrag modsvarende den forringelse isoleringen har over tid. Her anvendes de værdier Teknologisk har bestemt ved de mange test der er lavet i forbindelse med ”Prærørskontrollerne” udført for DFF.

Ved forskellige dimensioner er ældelses-bidraget vægtet i forhold til skumvolumen og kappeareal. Se mere herom i vedlagte notat og tilhørende beregning.

Der anvendes generelt Lambda-50, hvilket vil sige den værdi, som gælder ved en middeltemperatur på 50° C. Dette er en konservativ beregning, idet isoleringsevnen af polyuretanskummet forbedres ved reducerede temperaturer. Hvis man vil have den helt korrekte effekt af reduceret fremløbs -temperatur, så har vi mulighed for, at beregne en lambdaværdi ved alternative temperatursæt, der så kan sættes ind i beregningerne.

Endvidere vil reduceret temperatur bevirke en meget langsommere stigning i lambdaværdi, hvilket vi dog ikke har taget i betragtning.

 

FilnavnTypeBeskrivelse
NetSTAR v 4.0 MasterfilExcelBeregningsfil for ledningsdimensionering, Hovedledninger
[Download blev ikke fundet]ExcelBeregningsfil for ledningsdimensionering, Stikledninger
Beregning af varmetab DFF fil 3E-Flex AluPEX rørExcelVarmetabsberegning som ovenfor, men for 3E-Flex AluPEX
Notat vedr. LambdaudviklingWordForklaring til beregning af langtid-Lambda-værdier
Lambda værdi over tidExcelBeregning af ældede lambdaværdier ud fra DTI’s test.
Lambda testPDFMålerapport for Lambdaværdi for 3E-Flex

 

Filerne indeholder ikke en brugervejledning.

Skulle der være behov for yderligere belysning eller hjælp til, at komme godt i gang, så kontakt gerne STAR PIPE Nordic.